Naujienos

Švedijos įmonės žvalgosi po Lietuvos miškus

2015 10 17 0 peržiūrų 0 komentarų

Š.m. spalio 7-9 d. Lietuvoje lankėsi gausi 38 Švedijos verslininkų delegacija, kurį atlydėjo Švedijos karališkąją porą į Lietuvą valstybinio vizito metu. Delegacijos sudėtyje atvyko žinomų miškininkystės įmonių „Gillesby“ ir „Bergvik Skog“, medienos pramonės koncerno IKEA vadovai, kurie domėjosi tolesnės plėtros Lietuvoje galimybėmis.

VŽF kviečia dalyvauti valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionuose

2014 07 18 0 peržiūrų 0 komentarų

Vyriausybei pakeitus valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisykles, valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (VŽF) pradėjo vykdyti valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus elektroninėje erdvėje. Šiuo metu jau vyksta paskelbtų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų dalyvių registracija,- pasidalino aktualiomis naujienomis su Lietuvos miško savininkų asociacija VŽF

FAO pateikia rekomendacijas vyriausybems kaip stiprinti miško gamintojų organizacijas

2014 07 13 0 peržiūrų 0 komentarų

Jungtinių Tautų žemės ūkio ir maisto organizacija (FAO) išleido leidinį anglų k. “Making change happen” ("Pokyčių įgyvendinimas"), kuriame analizuojama miškų ūkio gamintojų organizacijų veikla pasaulyje ir pateikiamos rekomendacijos vyriausybėms, ką derėtų daryti siekiant stiprinti privačių miškų savininkų ir valdytojų savivaldos organizacijas, kaip skatinti miškų savininkų asociavimąsi ir kooperaciją remiantis studijoje aprašyta užsienio šalių patirtimi. Leidinio pagrindu tapo diskusija Kinijoje FAO organizuotoje tarptautinėje konferencijoje miškų gamintojų organizacijų stiprinimo klausimais 2013 m. lapkritį-  informuoja portalas familyforestry.net

Miškų įstatymo pataisomis norima reglamentuoti, kaip bus parduodama mediena

2014 05 19 0 peržiūrų 0 komentarų

Sei­mo ko­mi­te­tuo­se pra­de­da­mos svars­ty­ti Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis sie­kia­ma stip­rin­ti Lie­tu­vos me­die­nos ap­dir­bi­mo pra­mo­nę ma­ži­nant me­die­nos ža­lia­vos eks­por­tą. Ta­čiau vals­ty­bi­niai ir pri­va­tūs me­die­nos par­da­vė­jai, taip pat smul­kie­ji ir vi­du­ti­niai me­die­nos per­dir­bė­jai bai­mi­na­si prieš­in­go re­zul­ta­to. Miš­kų įsta­ty­mo 1 ir 7 straips­nių siū­lo­mos pa­tai­sos nu­ma­to, kad pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tas tai­syk­les įsi­gy­ti vals­ty­bės miš­kų me­die­nos pir­mu­mo tvar­ka ga­lė­tų Lie­tu­vos me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nės ir ūki­nin­kai, per me­tus per­kan­tys iki 80 m3 rąs­tų,- 2014-05-10 analizuoja "Lietuvos žinios".

Urėdijoms perduoti ūkiniei veiklai ir karinių poligonų miškai

2014 07 10 0 peržiūrų 0 komentarų


Nuo šiol miškų urėdijos, kaip efektyviai besitvarkančios valstybiniuose miškuose, ūkinę veiklą vykdys ir Lietuvos kariuomenės kariniuose poligonuose,- 2014-07-09 informuoja svetainė gmu.lt
 « 1 iš 3 »
2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015